Bestiarium
Kreaturname Gattung Ausrichtung
A
Champs evil
Elementare evil
Questpersonen neutral
Elementare evil
Elementare evil
Questpersonen neutral
Elementare evil
Reptilien evil
Questpersonen neutral
Questpersonen good
Untote evil
Drachen evil
Insekten evil
Dämonen evil
Humanoide evil
B
Dämonen evil
--- good
Raubtiere neutral
Wild neutral
--- neutral
--- neutral
--- good
Vögel neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
Elementare evil
--- neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- neutral
--- neutral
--- good
C
--- good
--- good
--- neutral
--- good
--- good
Dämonen evil
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
Elementare evil
Einzigartige Kreaturen evil
--- neutral
--- neutral
Elementare evil
--- good
--- good
Humanoide evil
D
--- good
Champs evil
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
Insekten good
--- good
--- good
--- evil
--- evil
--- good
--- good
--- good
--- good
Drachen evil
--- evil
--- good
--- good
--- good
E
--- neutral
Elementare evil
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
Einzigartige Kreaturen evil
--- good
Einzigartige Kreaturen neutral
Gargoyles evil
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
--- good
--- good
--- good
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
F
--- good
--- good
--- good
--- good
Elementare evil
Humanoide evil
Dämonen evil
--- good
--- good
Untote evil
Insekten evil
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
Arachnid evil
Humanoide evil
G
--- good
Dämonen evil
Dämonen evil
Dämonen evil
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
Einzigartige Kreaturen evil
Untote evil
Insekten evil
Arachnid evil
--- good
--- neutral
Ratten evil
Insekten evil
Reptilien good
--- good
Reptilien evil
Insekten evil
Kriechtiere evil
Dämonen evil
--- neutral
Elementare evil
Einzigartige Kreaturen evil
Einzigartige Kreaturen good
Untote evil
--- neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
H
Vögel evil
--- good
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
Raubtiere evil
Reittiere neutral
Raubtiere neutral
--- evil
--- good
--- evil
--- neutral
--- good
--- good
--- good
Dämonen good
--- neutral
I
Elementare evil
Dämonen evil
Reptilien neutral
Dämonen evil
Dämonen evil
Elementare good
Einzigartige Kreaturen good
J
--- neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
K
--- good
--- good
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
L
Raubtiere evil
Reptilien evil
Reptilien evil
--- good
--- good
Untote evil
Untote evil
Reptilien evil
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
M
--- good
Meer good
Meer neutral
Meer neutral
Meer good
--- good
--- good
Dämonen evil
Vögel evil
--- evil
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
--- neutral
Untote evil
--- good
N
--- good
Reittiere evil
--- good
O
Humanoide evil
Humanoide evil
--- good
Reptilien evil
--- good
--- good
--- good
Reptilien evil
Reptilien evil
Reptilien evil
--- good
Reptilien evil
--- good
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
Humanoide evil
--- good
--- neutral
--- neutral
--- evil
P
--- neutral
--- neutral
--- good
--- evil
Untote evil
Vögel neutral
--- neutral
--- good
Einzigartige Kreaturen evil
Einzigartige Kreaturen evil
Einzigartige Kreaturen evil
--- good
--- good
Elementare evil
--- evil
Q
Pflanzen evil
R
--- neutral
--- neutral
Ratten evil
Ratten evil
Ratten evil
--- good
Dämonen evil
Pflanzen evil
Insekten evil
Insekten evil
Ameisen good
Insekten evil
Insekten evil
Insekten evil
Untote evil
--- good
--- neutral
Untote evil
--- good
--- good
S
Einzigartige Kreaturen evil
--- good
--- good
--- neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
Reptilien neutral
--- good
Drachen good
--- evil
--- good
--- good
Elementare evil
Untote good
Einzigartige Kreaturen neutral
--- good
--- good
--- good
--- neutral
--- good
--- good
--- good
--- good
--- good
Untote evil
Untote evil
--- good
Untote chaotic
Untote good
--- neutral
Einzigartige Kreaturen evil
--- evil
Elementare evil
--- good
--- good
--- good
--- good
Einzigartige Kreaturen neutral
--- good
Vögel evil
Vögel evil
--- good
Dämonen evil
Drachen neutral
--- good
--- good
--- good
T
--- good
Insekten evil
Insekten evil
Insekten evil
Insekten evil
--- good
Humanoide evil
--- good
Pflanzen good
Humanoide evil
U
Reittiere good
V
Elementare evil
Vögel evil
Elementare evil
--- good
--- good
W
Untote evil
--- good
Dämonen evil
--- good
Reittiere neutral
--- good
--- good
Elementare evil
Vögel evil
--- neutral
--- good
--- evil
Einzigartige Kreaturen neutral
--- neutral
--- neutral
--- neutral
--- good
Drachen evil
Z
--- good
--- good
--- good
Untote evil
Copyright ©
All Rights Reserved.